<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Vakantie- en verlofregeling

Hieronder vindt u de algemene vakantie- en verlofregeling zoals wij die op Basisschool SpringWijs hanteren.

Vakantie

In principe is het niet toegestaan om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 is het mogelijk om buiten de schoolvakantie om op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep (zoals; seizoensarbeid) van één van de ouders. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar en is maximaal 10 dagen per schooljaar.

Verlof

Op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’.
In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een leerling te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat.
 
Gewichtige omstandigheden:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen.
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  • In de 1e graad maximaal 5 schooldagen
  • In de 2e graad maximaal 2 schooldagen
  • In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag
  • In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen
   Soort bewijs: rouwkaart
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag.
 • Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.


Daarbij geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn (middels het formulier extra verlof dat u als ouder op Schoudercom kunt vinden) bij het directie van de school te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.
 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden.
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgesteld en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door de directie van de school.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 • Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee lesweken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.

 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval géén verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets in het laagseizoen
 • Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Vakantiespreiding
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
 • Samen reizen/ in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan.
 • Kroonjaren, sabbatical, wereldreis/verre reis

 

Extra vrij vragen buiten de schoolvakanties

Alleen in zeer bijzondere gevallen is (vakantie)verlof buiten de schoolvakanties mogelijk.

U kunt een verzoek tot (vakantie)verlof indienen bij de directie (middels een 'verzoek extra verlof' dat u als ouder via Social Schools kunt vinden). U dient dit ruim van tevoren aan te vragen (acht weken). De directie zal uw aanvraag beoordelen op basis van de wettelijke regels en zo nodig overleg plegen met de leerplichtambtenaar van uw woonplaats. Op de site over de leerplicht vindt u meer informatie.


Bron: http://www.librijn.nl (schoolbestuur Delft en Rijswijk)