<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Identiteit

WAAR WIJ VAN DROMEN 

“We dromen van een school waar kinderen binnen een veilige, actieve omgeving ontdekken wat hen ‘raakt’ en ‘beweegt’. Waar ze ervaren dat we samen, met onze verschillende talenten en persoonlijkheden, het verschil kunnen maken in de wereld van morgen.”

VISIE 


WAT WIJ ZIEN EN WAT WIJ BELANGRIJK VINDEN


Een school die in verbinding staat met de wijk 

De school heeft een belangrijke wijkfunctie en is de plek waar kinderen met verschillende talenten en achtergronden samen leren en samen leven. Ieder kind voegt iets toe met zijn persoonlijkheid en talent. Door elkaar de ruimte te geven en elkaar te respecteren creëren we een kansrijke toekomst voor ieder kind. 


Bewegen als middel om leren te stimuleren en prestaties te verbeteren

Bewegen heeft een positieve invloed op het leren en ontwikkelen van kinderen. Zo leren ze zich beter concentreren, neemt de taakgerichtheid toe, ontwikkelen ze veerkracht en draagt het bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 


Een continu veranderende wereld vraagt om specifieke vaardigheden

In een tijd waarin ontwikkelingen buiten de school sneller lijken te gaan dan ooit, is het van belang te investeren in het aanleren en ontwikkelen van (sociale) vaardigheden bij kinderen. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en bereiden hen voor op de maatschappij. 


Internationalisering versterkt wereldburgerschap 

We vinden het belangrijk dat kinderen de wereld leren kennen en samen ontdekken wat de wereld hen te bieden heeft. Zo vergroten we hun wereldbeeld en stimuleren we wereldburgerschap voor later.

 

MISSIE & DRIVE 


WAAR WIJ VOOR STAAN EN GAAN


“We bieden kinderen een veilige plek waar ze mogen ontdekken wat bij hen past. We leren ze om in beweging te komen, zichzelf te laten zien en zo een voorbeeld te zijn voor anderen.” 


Onderwijs dat jou ‘raakt’ en ‘beweegt’ 

We zijn er als school om kinderen te ‘raken’, hun ‘nieuwsgierigheid’ te prikkelen en ze ‘actief’ te laten leren. Ieder kind mag er zijn en krijgt de ruimte om bij ons zijn talent te ontdekken en zichzelf verder te ontwikkelen. 


Een open, inspirerende leer- en leefgemeenschap 

Iedereen is welkom. Verschillende culturen en achtergronden versterken ons wereldbeeld en zorgen voor respect, begrip en waardering. 


Leren vanuit ontmoeting & verbinding 

We kennen elkaar en weten wat er speelt. In een veilige, kleinschalige, omgeving stimuleren we groei door elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. 


Oog voor elkaar en de wereld om je heen 

We zorgen samen voor een fijne, veilige sfeer. We halen de maatschappij naar ‘binnen’ en leren kinderen om als burger een positieve bijdrage te leveren aan de wijk en er voor de ander te zijn.

 

WAARDEN 


HOE JE ONS HERKENT


Positief 

We zijn open en kijken met een nieuwsgierige blik naar elkaar en de wereld om ons heen. We dagen onszelf, de kinderen en de ouders uit om een positieve bijdrage te leveren aan onze school en de wijk. 


Betrokken 

We zijn een voorbeeld voor kinderen. Door elkaar te kennen en te waarderen benutten we elkaars talenten. We betrekken kinderen bij hun leerproces en leren ze hierin zelf keuzes te maken. Ouders zien we als educatief partner. We trekken samen op en bevorderen de motivatie en de ontwikkeling van ieder kind. 


Actief 

We leren actief en stimuleren elkaar om op zoek te gaan naar dat wat jou ‘raakt’ en ‘beweegt’. We laten de waarde zien van een gezonde levensstijl in combinatie met leren. Zo vergroten we de opname van de leerstof en ontwikkelen kinderen belangrijke eigenschappen als: veerkracht/doorzettingsvermogen en weerbaarheid. 


Creatief 

We denken in mogelijkheden en laten kinderen op een creatieve, uitdagende manier kennismaken met vaardigheden die de wereld straks van hen vraagt. Zo groeien ze uit tot kritische, oplossingsgerichte wereldburgers.

 

AANBOD 


ONDERWIJS & AANPAK 


Een ‘rijke, actieve, betekenisvolle’ leer- en leefomgeving. 


Van groep 1 tot 8 staan de volgende vier thema’s centraal: 

 

1. Een stevige basis voor het leven (basiskennis) 

2. Ontdekken wat jou ‘raakt’ en ‘beweegt’ (persoonsvorming) 

3. Open naar elkaar, midden in de wereld (wereldburgerschap)

4. Vaardig en klaar voor de toekomst (talentontwikkeling.-21e eeuw vaardigheden) 


AANPAK 

Uitdaging: we zorgen voor een ‘rijk’ aanbod aansluitend bij de wensen/behoeften/niveau van ieder kind. Bewegen: we zetten bewegen in als instrument om actief te leren en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren 

Eigenaarschap: we stimuleren verantwoordelijkheid, bieden inzicht in het leerproces en stimuleren om hier zelf keuzes in te maken. 

Internationalisering: we leren kinderen om over ‘grenzen heen te kijken’ en hun wereldbeeld te vergroten. 


RANDVOORWAARDEN 

Veiligheid: een veilig, pedagogisch klimaat, respect & waardering. Partnerschap: heldere communicatie en een fijne samenwerking met ouders. 

Kwaliteit: een goed opgeleid team en kwalitatief onderwijsaanbod.

 

OPBRENGST 


NA GROEP 8


 Een leerling die onze school verlaat is: 


Zelfstandig 

“Ik beschik over een stevige basis van kennis en vaardigheden en weet hoe ik actief tot leren kom.” 


Nieuwsgierig 

“Ik ben nieuwsgierig naar wat de wereld mij te bieden heeft en ik weet hoe ik met anderen fijn kan samenwerken.” 


Veerkrachtig 

“Ik zorg goed voor mijzelf en voor anderen en sta stevig in mijn schoenen.” 


Oplossingsgericht 

“Ik kan kritisch, creatief denken."