<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Aanmelden leerling

Met dit formulier kunt u uw voorgenomen aanmelding kenbaar maken en aangeven welke dag uw voorkeur heeft voor een eventuele afspraak.

 

Indien u nog niet wenst aan te melden maar graag eerst een kennismakingsgesprek voert inclusief rondleiding door de directie, maakt u dan alstublieft gebruik van het formulier aanvraag kennismakingsgesprek.

 

If you do not wish to register yet but would first like to have an introductory meeting including a tour by the management, please use the form requesting an introductory meeting.

Om uw kind aan te melden op onze school hebben wij een aantal gegevens nodig. De directie beslist zo spoedig mogelijk of wij een passend onderwijsaanbod aan uw kind kunnen bieden. U ontvangt bericht over toelating van uw kind, uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding, tenzij uw kind jonger is dan 3 jaar. Indien uw kind jonger is dan 3 jaar tijdens aanmelding, geldt als datum aanmelding de datum van de derde verjaardag.

 

Als de beslissing tot toelating niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de directie dit aan de ouders mee en geeft aan wanneer de beslissing binnen een termijn van nog eens 4 weken wel tegemoet kan worden gezien. De directie van de school informeert de ouders binnen bovengenoemde termijn over de toelating van de aangemelde leerling.

 

Aanmeldingsprocedure

U kunt uw kind aanmelden via onderstaand formulier tussen 1 januari en 21 september van het kalenderjaar voordat uw kind 4 jaar wordt.

 

Kind geboren in Aanmelding open tussen Plaatsing vanaf
2020 1 jan - 21 sep 2023 2024
2021 1 jan - 21 sep 2024 2025
2022 1 jan - 21 sep 2025 2026
2023 1 jan - 21 sep 2026 2027
2024 1 jan - 21 sep 2027 2028

 

Voorbeeld:

uw kind wordt 4 jaar op 10 oktober 2024, dan meldt u uw kind aan tussen 1 januari 2023 en 21 september 2023.

 

Wanneer de aanmelding in de juiste periode binnenkomt, wordt op basis van onze aanmeldcriteria bepaald of uw kind een plaats kan krijgen op onze school (zie onder).

Indien u vóór bovengenoemde periode aanmeldt, is dat een voor-aanmelding om uw interesse in de school kenbaar te maken. U dient echter in bovenstaande periode alsnog aan te melden om de aanmelding officieel te maken.

 

Toelating en plaatsing

In onze school is ruimte voor maximaal 350 leerlingen. Wij hebben de leerlingen verdeeld over 15 groepen en hanteren een maximale groepsgrootte van 30.

 

Gedurende het aanmeldproces onderzoeken wij of we als school een passend onderwijsaanbod aan uw kind kunnen bieden. Hiertoe ontvangt u op een later moment een vragenlijst en vindt er een intakegesprek plaats. Als wij geen passend onderwijsaanbod kunnen verzorgen en de eerste school van aanmelding zijn, zoeken wij gezamenlijk naar een passende onderwijslocatie voor uw kind. Deze regeling geldt niet wanneer bij aanmelding van uw kind de maximale groepsgrootte van 30 al is bereikt. In dat geval moet u zelf verder zoeken naar een andere school.

 

Criteria / volgorde van inschrijven

Op basisschool SpringWijs wordt na de zorgplicht (zie boven) via onderstaande volgorde besloten over toelating en plaatsing op onze school:

 

  1. Er zit al een broertje, zusje of ander kind uit hetzelfde gezin op onze school
  2. Het kind woont in de wijk Tanthof / Abtswoude*
  3. Alle andere aangemelde kinderen**

* = kinderen die in Tanthof / Abtswoude wonen (postcodegebied 2622, 2623 en 2626) worden binnen 6 weken na hun derde verjaardag uitgenodigd voor een intakgesprek en op basis daarvan vervolgens toegelaten op volgorde van aanmelding (zie boven).

 

** = voor alle kinderen die niet in Tanthof wonen (buiten het postcodegebied 2622 en 2623) geldt dat zij worden uitgenodigd voor een intakegesprek tussen september en december van het aanmeldjaar, indien er nog plek is en op volgorde van aanmelding (zie boven).

 

AVG en privacy

Zodra uw kind bij ons naar school gaat, zullen we u vragen om toestemming voor het publiceren van foto's en videomateriaal van uw kind (deze vragen worden u eenmaal per schooljaar actief gesteld). Wij vragen op dit moment (eenmalig) toestemming voor het publiceren van uw contactgegevens op de groepslijsten. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens en de gegevens van uw kind om. Elke wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens.

 

Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

 

Voor een aantal groepen is er nog een beperkte mogelijkheid tot instromen. Klik hier voor meer informatie.

Invoer:

Gegevens van het kind

Achternaam *
Voornamen (voluit) *
Roepnaam *
Geboortedatum *
 
Nationaliteit *
Geslacht *
Reden van aanmelding *
Of anders:
Toelichting
Vermeld hier de afwijkende reden van aanmelding / naam huidige basisschool / reden schoolwisseling (indien van toepassing)
Huidige groep (indien van toepassing)
Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. ziekte / medicijnen / allergie? *
Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. de cognitieve ontwikkeling en/of leerprestaties? *
Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling? *

Gegevens ouder/verzorger

Voorletters en naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon (thuis of werk) *
Telefoon (mobiel)
E-mail adres *
Relatie tot het kind *

Aanvullende informatie

Er heeft al een kennismakingsgesprek / rondleiding plaatsgevonden *
Ik heb / wij hebben een open dag van de school bezocht *
Indien ja, op welke datum was die open dag?
Ik heb / wij hebben al een kind op deze school (gehad) *
Indien ja, naam / namen van deze kinderen
Er zijn nog jongere kinderen in ons gezin *
Indien ja, naam / namen van deze kinderen en geboortedata (één kind per regel)
Heeft u uw kind ook op een andere school aangemeld? *
Zijn wij de school van uw eerste voorkeur of is dat een andere school? *

Afspraak

Voorkeur voor een gesprekstijd
maandagochtend
maandagmiddag
dinsdagochtend
dinsdagmiddag
woensdagochtend
woensdagmiddag
donderdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend
vrijdagmiddag
* Verplichte velden